St Clears Town Council Community Events Chest

Does your community group need funding support for an event?

St Clears Town Council has launched the Community Events Chest to support St Clears based groups that are organising community events, with the aim to get more local people involved in community activities and attract visitors to our area. The money for the fund has been made available from the Council's budget.

The fund is for £6,000 and will run from April 2014 to March 2015.

The Fund is intended to support local and small scale events across the whole of the St Clears Town Council area, including Pwll Trap and Bancyfelin and which are of benefit to local residents and contribute towards the wider community and local economy.

Eligibility

Your organisation must:

  • be a voluntary, community or faith group;
  • be properly constituted;
  • have a bank account;
  • be open and accessible to the community.

Funding application deadlines

31st March, 30th May, 31st July, 30th September, 31st December.

Note: No restriction on the number of applications made within a financial year.

The fund is being managed by the Planning & Communities Committee, a sub-group of the St Clears Town Council, which meets every month. After the Committee has met the recommendations for funding will be submitted to the full Town Council for approval. All groups applying for funding will be written to directly to confirm the outcome of their application.

Enquiries and applications form available from clerk@stclearstowncouncil.co.uk

Cist Digwyddiadau Cymunedol Cyngor Tref Sanclêr

Oes angen cymorth ariannol ar eich grŵp ar gyfer digwyddiad cymunedol?

Mae Cyngor Tref Sanclêr wedi lansio Cist Digwyddiadau Cymunedol i roi cymorth i grwpiau lleol sydd yn trefnu digwyddiadau cymunedol gyda’r bwriad i gael mwy o bobl leol yn rhan o weithgareddau cymunedol ac i ddenu ymwelwyr i’r ardal.  Mae’r cyllid i’r gronfa yn dod o gyllideb y Cyngor. Mae’r cronfa o £6,000 ar gael o fis Ebrill 2014 hyd at fis Mawrth 2015.

Bwriad y gronfa yw rhoi cymorth i ddigwddiadau lleol a bychain, ar draws ardal Cyngor Tref Sanclêr, gan gynnwys Pwll Trap a Bancyfelin. Bydd y digwyddiadau o fudd i’r preswylwyr lleol ac yn cyfrannu at y gymuned ehangach ac at economi yr ardal.

Cymwysterau

Rhaid bod eich grŵp:

  • yn un gwirfoddol, cymunedol neu grŵp ffydd
  • wedi’i gyfansoddi’n gywir
  • gyda chyfrif banc
  • yn agored ac yn hygyrch i’r gymuned

Dyddiadau cau ceisiadau

31ain Mawrth, 31ain Mai, 31ain Gorffennaf, 30ain Medi, 31ain Rhagfyr
Nodyn: nid oes cyfyngiad ar y nifer o ceisiadau o fewn blwyddyn ariannol.

Mae’r gronfa yn cael ei rheoli gan y Pwyllgor Cynllunio a Chymunedau, is-grwp o Gyngor Tref Sanclêr, sydd yn cwrdd bob mis. Ar ôl i’r pwyllgor cwrdd bydd argymhellion yn cael eu gwneud i’r Cyngor Tref llawn am gymeradwyaeth. Bydd pob grŵp a roddir cais yn cael llythr i gadarnhau canlyniad ei gais.

Ymholiadau a ffurflennu cais ar gael oddi wrth clerk@stclearstowncouncil.co.uk

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.