Peillac Way and the Medieval Township of St. Clears

From this point there are fine views of the area to the rear of St Clears High Street. The first section of this, sweeping to the south from Gardde down to Church Lane, was noted in the 17th Century in “Lhwyd's Parochial Queries” as containing evidence that the original medieval town was more extensive than previously supposed, including evidence that “it had been a great Town”.

The walk follows the course of the River Cynin along which at high tide in the 19th Century and earlier, tenders carrying goods unloaded from larger vessels moored at the port would daily be transferring goods up to a wharf behind the Swan Hotel.

There were two apparently fordable crossings on this stretch of the river below Pentre Bridge. The first was half way down Peillac Way, formerly a continuation of Church Lane along the eastern boundary of Yr Island meadow, crossing the river to Plas Y Gwer farm on the opposite bank. The second crossing, known as Rhyd y felin, crossed the river from the end of Priory Lane at the southern end of Peillac Way, and led to Pant-dwfn Farm, the birthplace of David Charles the hymn writer and where his brother, Thomas Charles, one of the original leaders of the Welsh Revival movement in the 18th Century also lived.

The present Church Lane on the north side of the Church formerly led to one of the four major St Clears brickworks established in the 19th Century. The St Clears brickworks mostly produced bricks, tiles and drainage pipes which were shipped out down the river.

Back to Top

Ffordd Peillac a Maestref Ganoloesol Sanclêr

O’r fan hon, gellir gweld golygfeydd godidog o’r ardal tu cefn i Stryd Fawr Sanclêr.  Cafodd yr adran gyntaf, sy’n ysgubo i’r de o Gardde i lawr i Lôn yr Eglwys, ei nodi yn yr 17eg Ganrif yn “Lhwyd's Parochial Queries”, oherwydd ei bod yn cynnig tystiolaeth fod y dref ganoloesol wreiddiol yn fwy helaeth nag y tybiwyd yn flaenorol, yn cynnwys tystiolaeth “y bu hi’n Dref fawr”.

Mae’r llwybr yn dilyn cwrs Afon Cynin, ac ar hyd yr afon pan oedd y llanw’n uchel yn y 19eg Ganrif a chyn hynny, byddai cychod tendio a oedd yn cludo nwyddau yn dadlwytho oddi ar longau mwy a fyddai’n angori yn y porthladd, er mwyn trosglwyddo nwyddau i fyny i’r cei tu ôl Gwesty’r Swan.

Mae’n debyg y bu dwy groesfan rhydiadwy ar y darn hwn o’r afon islaw Pont y Pentre.  Roedd y cyntaf hanner ffordd i lawr Ffordd Peillac, a arferai fod yn rhan o Lôn yr Eglwys ar hyd ffin ddwyreiniol Dol Yr Ynys, gan groesi’r afon i fferm Plas Y Gwêr ar y lan gyferbyn.  Roedd yr ail groesfan, a elwir yn Rhyd y felin, yn croesi’r afon o ddiwedd Lôn y Prior ym mhen dwyreiniol Ffordd Peillac, ac roedd yn arwain at Fferm Pant-dwfn, sef man geni David Charles yr emynydd a ble’r oedd ei frawd, Thomas Charles, un o arweinyddion gwreiddiol y mudiad y Diwygiad Cymreig yn y 18fed Ganrif, yn byw hefyd.

Roedd Lôn yr Eglwys ar ochr ogleddol yr Eglwys yn arfer arwain at un o bedwar prif waith brics Sanclêr, a sefydlwyd yn y 19eg Ganrif.  Roedd gweithfeydd brics Sanclêr yn cynhyrchu brics, teils a phibau draenio yn bennaf, ac yna byddent yn cael eu cludo i lawr yr afon.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.