St. Clears Port

St. Clears has a maritime history since at least the 12th century when the Normans in their longships sailed up the river and consolidated the conquest by establishing a castle.

Ships and merchants of St. Clears were mentioned in medieval documents and from the 16th and 17th centuries, St. Clears was part of the expanding coastal and foreign trade: until the later 19th century the commercial life of St. Clears was heavily dependant on links to the sea.

‘Industrial’ imports included stone, coal and timber (from Baltic ports). Many domestic goods such as cloth and clothes, pots and pans, soap, candles, glassware, knives, ironmongery and haberdashery were brought in by sea, mostly from Bristol. In return, St. Clears exports were mainly agricultural - corn butter and cheese. Eighteenth-century exports included lead ore from the Llanfyrnach mines.

In the 19th century, vessels of up to 250 tons came up river on spring tides, and boats such as the ‘Betsy’, ‘Penelope’ and ‘Lively’ conveyed passengers to Bristol once a fortnight.

Road improvements and the construction of the railway in 1853 led to a gradual decline of the port and a shifting of the commercial focus to ‘upper’ St. Clears, but some seaborne trade continued until the late 1920’s. The ancient practise of coracle fishing is still maintained, whilst there is now extensive use of the rivers by pleasure craft.

Back to Top

Porthladd Sanclêr

Mae cysylltiad Sanclêr â’r môr yn mynd yn ôl mor bell â’r 12fed ganrif o leiaf, pan yr hwyliodd y Normaniaid i fyny’r afon yn eu llongau hirion gan gyfnerthu eu concwest trwy godi castell.

Cyfeiriwyd at longau a marsiandïwyr Sanclêr mewn dogfennau canoloesol ac o’r 16eg a’r 17eg ganrif, rodd Sanclêr yn rhan o’r patrwm masnachol cynyddol ar hyd yr arfordir â chyda gwledydd tramor; hyd at ddiwedd y 19eg ganrif roedd bywyd masnachol Sanclêr yn dibynnu’n drwm ar gysylltiadau â’r môr.

Ymhlith y mewnforion ‘diwydiannol’ roedd cerrig, glo a choed (o borthladdoedd y Baltig). Arferid mewnforio sawl math o nwyddau i’r cartref megis lliain a dillad, sosbenni a phadelli, sebon, canhwyllau, nwyddau gwydr, cyllyll, nwyddau haearn a dillad ar y llongau, yn bennaf o Fryste. Ar y llaw arall, cynnyrch amaethyddol oedd trwch yr allforion o Sanclêr - þd, menyn a chaws. Ymhlith yr allforion yn y ddeunawfed ganrif roedd mwynau plwm o byllau Llanfyrnach.

Yn y 19eg ganrif, daethai llongau hyd at 250 tunnell i fyny’r afon ar adegau llanw mawr ac fe fyddai cychod megis y ‘Betsy’, ‘Penelope’, a ‘Lively’ yn cludo teithwyr i Fryste bob pythefnos.

Yn sgîl gwelliannau i’r ffyrdd ac adeiladu’r rheilffordd ym 1853, gwelwyd dirywiad graddol yn hanes y porthladd a symudodd y ganolfan fasnachol i gyfeiriad Sanclêr ‘uchaf’, er fod rhyw gymaint o nwyddau wedi parhau i gael eu cludo ar y môr hyd at ddiwedd yr 1920au. Mae crefft hynafol pysgota cwrwgl yn dal yn fyw, ac mae’r afon heddiw hefyd yn cael ei defnyddio’n helaeth gan gychod pleser o bob math.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.