Click here to download and Print a Map and Info

St Clears Town Heritage Trail

This map shows the St Clears Town Heritage Trail. It has been developed to help promote the history and culture of the Town and to create a focal point for residents and visitors to learn more about the local environment. The trail follows public highways and footpaths and enables you to visit the main sites of historic interest in St Clears in a structured way. It takes you on a guided walk of approximately 1.5 miles that links the new and older communities of St Clears. A trail leaflet is available locally and each panel has a QR code to enhance the experience by providing additional information on the Town Council website. There are twelve panels in all, the first being located at the Rebecca Gate statue in Pentre Road.  We encourage you to follow the Blue Boar way markers to the Town Quay and hope you enjoy the experience.

The wild boar is the emblem of St Clears but to the Iron Age Celts it was a symbol of strength. The image of the boar with its hackles raised adorned the weapons, shields and bodies of Celtic warriors. Wild boars were hunted locally and this practice is reflected in the appearance of Twrch Trwyth and the legendary hunt in the tale of Culhwch and Olwen. Images of this can be seen on the bridge over the River Cynin in Pentre Road. In the 19th Century the boar was adopted as the crest on the Seal of the St Clears Town Corporation and references are contained in local place names.

Back to Top

Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr.  Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol.  Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.  Mae’n mynd â chi ar daith dywysedig o tua 1.5 milltir, sy’n cysylltu cymunedau hŷn a newydd Sanclêr.  Mae taflen y llwybr ar gael yn lleol ac mae bob panel yn cynnwys Côd QR, i wella’r profiad trwy ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar wefan y Cyngor Tref.  Ceir deuddeg panel i gyd, a lleolir y cyntaf ar gerflun Tollborth Beca ar Heol y Pentre.  Rydym yn eich annog i ddilyn marcwyr ffordd y Blue Boar i Gei’r Dref a gobeithiwn yn fawr y byddwch yn mwynhau’r profiad. 

Y baedd gwyllt yw arwyddlun Sanclêr, ond i’r Celtiaid Oes Haearn roedd yn symbol o gryfder.  Mae’r ddelwedd yn dangos y baedd ffyrnig wedi’i addurno ag arfau, tarianau a chyrff rhyfelwyr Celtaidd.  Roedd baeddod gwyllt yn arfer cael eu hela’n lleol a chaiff yr arfer hwn ei adlewyrchu yn ymddangosiad y Twrch Trwyth a’r helfa draddodiadol yn chwedl Culhwch ac Olwen.  Gellir gweld delweddau o hyn ar y bont dros Afon Cynin ar Heol y Pentre.  Yn y 19eg Ganrif, cafodd y baedd ei fabwysiadu fel arwyddlun ar Sêl Gorfforaethol Tref Sanclêr ac mae’n cynnwys cyfeiriadau at enwau lleoedd lleol.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.