The Priory Church of St Mary Magdalene

If you want to visit the Church, a key can be obtained from the Vicarage

The foundation date is unknown but from sometime between 1147 and 1184 AD it became the church of the Cluniac Priory and served as the parish church. The dedication to St Mary Magdelene probably reflects the association with the Cluniac Priory at Barnstaple.

St Clears Priory was never a large establishment – one Prior and two monks are the maximum recorded. It was dissolved in 1414 and its property, income and the right of appointing vicar were granted in 1446 to All Souls College, Oxford. The Priory Buildings adjoined the church on its South side and this area is known as “Priory Field”

The earliest phase is represented by the 12th Century chancel arch of Norman Romanesque design and the primary walls of the nave are probably contemporary with the arch. The tower was in all probability a 14th Century addition.

The font, located near the west door, is probably 12th or 13th Century in origin, a witness to the early parochial function of the church. The bells currently in use were recast in 1969 from bells originally in use from the late 17th Century

The graveyard contains many interesting inscriptions and examples of local masons' skills.  The handsome lychgate, a fine structure in Gothic style, was erected in 1911 soon after a new vicarage was built opposite the Church in 1902.

Back to Top

Eglwys y Santes Fair Magdalen

Os ydych chi eisiau ymweld â’r Eglwys, gellir gofyn yn y Ficerdy am allwedd.

Ni wyddwn y dyddiad y cafodd ei sefydlu, ond rywbryd rhwng 1147 a 1184 OC daeth yn eglwys y Priordy Clywinaidd a gwasanaethodd fel eglwys y plwyf.  Mae’n debyg fod y cyflwyniad i’r Santes Fair Magdalen yn adlewyrchu’r cysylltiedig gyda’r Priordy Clywinaidd yn Barnstaple.

Ni fu Priordy Sanclêr erioed yn sefydliad mawr – un Prior a dau fynach yw’r mwyaf a gofnodwyd.  Cafodd ei diddymu yn 1414 a rhoddwyd ei heiddo, ei hincwm a’r hawl i benodi ficer i Goleg yr Holl Eneidiau, Rhydychen, yn 1446.  Roedd Adeiladau’r Priordy’n ffinio â’r Eglwys ar ei hochr Dde, a chaiff yr ardal hon ei hadnabod fel “Maes y Prior”.

Caiff y cam cynharaf ei gynrychioli gan fwa cangell o’r 12fed Ganrif o ddyluniad Normanaidd Romanésg ac mae’n siŵr bod waliau gwreiddiol y corff yn gyfoesol â’r bwa.  Mae’n debygol iawn fod y twr wedi cael ei ychwanegu yn y 14eg Ganrif.   

Credir y daw’r bedyddfaen, a leolir ger drws y gorllewin, o’r 12fed neu’r 13eg Ganrif, sy’n dystiolaeth o swyddogaeth blwyfol gynnar yr eglwys.  Cafodd y clychau a ddefnyddir ar hyn o bryd eu hail-gastio yn 1969 o’r clychau a ddefnyddiwyd yn wreiddiol ar ddiwedd y 17eg Ganrif. 

Mae’r fynwent yn cynnwys llawer o arysgrifau diddorol ac enghreifftiau o sgiliau masiyniaid lleol.  Cafodd y porth mynwent hardd, sef strwythur coeth mewn steil Gothig, ei godi yn 1911, yn fuan wedi i’r ficerdy newydd i gael ei adeiladu gyferbyn i’r Eglwys yn 1902.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.