The Town Hall and Corporation

Built in 1848 for a cost of £119, the Town Hall was converted from a store house belonging to the Cross House opposite that was purchased by the Corporation for £130. The plans were drawn up by John Rogers, one of the sons of James Rogers, a well known entrepreneur in the town. The Corporation held its first meeting on the first floor in October 1849 as the ground floor was open at the front and used to host a market.

The earliest surviving Charter dates to 1392 and was granted by Richard II, confirmed by Henry VI in 1483. The Charters afforded the town a number of privileges including the right to hold markets and various self governing and judicial functions. The exterior roundel depicting the distinctive St Clears Boar is based on the Corporation Seal commissioned by Hugh Williams in 1852.

The Corporation comprised burgesses and officers working through a Leet Court, styled “of the Town, Borough and Liberty of St Clears”. The Burgesses, as freemen of the Borough, enjoyed a number of privileges including a share of the profits of the Corporation, dinners, free ale and tobacco for attending the Leet Court, access to certain meadows and rights over the river, wharves and sawpits.

St Clears had three Portreeves, designated by the titles “Trainey March, Trainey Clinton and Trainey Morgan”, that reflected three separate geographical or administrative areas. By 1840, they had become First, Second and Third Portreeve. The Portreeves were elected annually at the Michaelmas Court and were supported by the Recorder, two Common Attorneys and two Petty Constables.

'Hugh Williams Burgess' admission 1834'

‘Corporation Court 1868'

Back to Top

Neuadd y Dref a’r Gorfforaeth

Adeiladwyd Neuadd y Dref ym 1848 am bris o £119, a chafodd ei thrawsnewid o stordy a oedd yn eiddo i Cross House gyferbyn, a brynwyd gan y Gorfforaeth am £130.  Paratowyd y cynlluniau gan John Rogers, un o feibion James Rogers, entrepreneur adnabyddus yn y dref.  Cynhaliodd y Gorfforaeth ei gyfarfod cyntaf ar y llawr cyntaf ym mis Hydref 1849, oherwydd bod y llawr gwaelod yn agored yn y tu blaen ac roedd marchnad yn cael ei chynnal yno.  

Dyddiad y Siarter cynharaf sydd wedi goroesi yw 1392 ac fe’i rhoddwyd gan Rhisiart II, a’i gadarnhau gan Harri VI yn 1483.  Roedd y Siarteri’n rhoddi nifer o freintiau i’r dref, yn cynnwys yr hawl i gynnal marchnadoedd am amryw o swyddogaethau hunanlywodraethol a barnwrol.  Mae’r darian gron allanol sy’n darlunio Baedd nodedig Sanclêr yn seiliedig ar y Sêl Gorfforaethol a gomisiynwyd gan Hugh Williams yn 1852.
Roedd y Gorfforaeth yn cynnwys bwrdeiswyr a swyddogion yn gweithio trwy Bentreflys, ar steil “Tref, Bwrdeistref a Rhyddid Sanclêr”. Roedd y Bwrdeiswyr, fel rhyddfreinwyr y Fwrdeistref, yn mwynhau nifer o freintiau, yn cynnwys rhannu elw’r Gorfforaeth, ciniawau, cwrw a thybaco am ddim am fynychu’r Pentreflys, mynediad at ddolydd penodol a hawliau dros yr afon, chwerfannau a phyllau llifio.

Roedd gan Sanclêr dri Phorthfaer, a rhoddwyd y teitlau canlynol iddynt “Traian March, Traian Clinton a Thraian Morgan”, a oedd yn cynrychioli tair ardal ddaearyddol neu weinyddol wahanol.  Erbyn 1840, enwyd nhw’n Borthfaer Un, Dau a Thri.  Byddai’r Porthfeiri’n cael eu hethol yn flynyddol yn y Llys Mihangel, a byddent yn cael eu cynorthwyo gan y Cofnodwr, dau Dwrnai Cyffredinol a dau Is-gwnstabl.

'Cafodd Hugh Williams ei dderbyn yn Fwrdeisiwr ym 1834'

‘Llys Corfforaethol 1868'

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.